Uitnodiging Bijeenkomst Vereniging Vechtoevers/Dorpsraad Maarssen – Donderdag, 8 november om 19:30 uur in de Eenhoorn

Na onze bijeenkomst op 5 juli , waar we zo’n 60 deelnemers konden verwelkomen, willen we u graag uitnodigen voor een volgende bijeenkomst. Ondanks de zeer fraaie zomer hebben de verschillende commissies niet stilgezeten en we wilden jullie daar graag over bijpraten.

Horecabeleid
inmiddels durven wij te stellen dat we een geaccepteerde gesprekpartner voor de wethouders, politici en gemeenteambtenaren zijn. Leden van de commissie waren veelvuldig aanwezig op netwerkbijeenkomsten en ontmoetingen met de verantwoordelijke wethouders. Het is duidelijk dat de stem van de inwoners gehoord dient te worden bij de totstandkoming van een nieuwe visie. Wij hebben recentelijk een eerste concept-voorstel ontvangen. Wij zullen op de bijeenkomst van 8 november onze standpunten daarin toelichten

Aanlegplaatsenplan

Er is frequent overleg geweest met de Gemeente over de ontwikkeling van dit plan. De ontwikkelingen gaan langzaam, mede door ziekte van de verantwoordelijke ambtenaar.

Website en communicatie

Inmiddels beschikken wij over een email bestand met ca. 80 geinteresseerden. Wij zijn begonnen met het actualiseren van onze website. Meer daarover op de bijeenkomst.

Formalisering van de vereniging en de verschillende commissies

Inmiddels hebben zich een aantal mensen gemeld die zitting willen nemen in het bestuur van de vereniging. Het is belangrijk dat we de vereniging weer formeel tot leven brengen, zodat ook onze commissies met het juiste mandaat kunnen acteren richting gemeente. In onze contacten met o.a. de Dorpsraad in Nieuwersluis is gebleken dat de gemeente het nietformeel gemandateerd zijn van commissies aangrijpt om hun bezwaren terzijde te leggen. Gezien de getoonde belangstelling voor, tijdens en na onze vorige bijeenkomst hebben wij ook veel postieve energie bemerkt en dat is voor ons een nog belangrijkere motivatie.

Graag nodigen wij uit voor een bijkomst in de Eenhoorn (Pastorie van de Heilig Hartkerk) aan de Breedstraat. Op donderdag 8 november 2018 om 19:30 uur. Koffie en een drankje staan dan klaar.

Agenda voor de bijeenkomst

1. Opening en vaststelling agenda

2. Presentatie Horecacommissie over de stand van zaken

(leden Tjalle Peters, Ron Peeters, Paul van der Velpen, Luuk Rijsterborgh, Sandra Zijlstra)

3. Update rond Aanlegplaatsenplan

(Luuk Rijsterborgh)

4. Benoemen bestuur vereniging Vechtoevers/Dorpsraad. Wij stellen voor:

Jurgen Wasser, Voorzitter

Jan Paul Boon, Penningmeester

Jerry Baas, communicatie en website

Ron Peeters, lid

Wij zijn nog op zoek naar een kandidaat voor de rol van secretaris

5. Wat Verder Ter Tafel Komt

6. Rondvraag

7. Sluiting


Aansluitend aan de bijeenkomst bieden we graag een drankje en een versnapering aan namens de vereniging.

Graag deelname bevestigen aan info@dorpsraadmaarssen.nl

Vecht met ons mee voor onze belangen!

Namens de organisatoren van de bijeenkomst:

Jurgen Wasser, Jan Paul Boon, Jerry Baas en Ron Peeters


10 april 2013 Gisteren vond een levendige Algemene ledenvergadering plaats in het Parochiehuis. Er waren ruim veertig bezoekers, de notulen volgen.